ประวัติ สยจ.

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 9 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 4,977 ครั้ง)

 

ความเป็นมาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด   

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้จัดตั้งขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๗๐ แห่ง และให้มีการปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี “คณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด” ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

ต่อมากระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งที่ ๑๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง “การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเพิ่มเติม จำนวน 5 แห่ง เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นที่มาของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบของ “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง”

 

ส่วนความหมายของคำว่า “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง” นั้น หมายถึง การยกฐานะของ “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก” ที่ได้มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วนั้น ขึ้นเป็น “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง” โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน ๕ อัตรา และมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายอำนวยการทั่วไป กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม โดยมีภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานเลขานุการของยุติธรรมจังหวัด งานธุรการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงยุติธรรม งานประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด งานกรมการจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม งานสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน งานเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด ตลอดจนงานนิติการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมในจังหวัด งานพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก งานจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด งานจัดการความรู้ในหน่วยงาน งานจัดทำแผนและโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด งานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ

วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง

“เป็นองค์กรหลักด้านอำนวยความเป็นธรรมด้วยยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน”

 

4

 

              ค่านิยมองค์การ   “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”

พันธกิจ (Mission)

๑. เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ

๒. เป็นผู้แทนของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. เป็นผู้ประสานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

๔. สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานยุติธรรมชุมชน ตลอดจนยุติธรรมทางเลือกอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

๖. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และความเป็นธรรมทางสังคม

๗. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม

๘. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรม และจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6

ค่านิยมร่วม (Shared Values)

๑. การมุ่งให้ความสำคัญกับประชาชน

๒. ความมีจริยธรรม

๓. ความกระตือรือร้น

๔. ความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๕. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๖. การทำงานเป็นทีม

 

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

๑. พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือกแก่ประชาชน

๒. พัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมชุมชน

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด