สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

  โพสเมื่อ: วันพุธ 29 กรกฎาคม 2020, หมวดหมู่ กองทุนยุติธรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 11 ครั้ง

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ได้แก่ การจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ในคดีแพ่ง และการขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) ในคดีอาญา เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม พิจารณาทั้งหมด ๕ เรื่อง ๕ ราย ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ๕ เรื่อง ๕ ราย ไม่อนุมัติ ๒ เรื่อง ๒ ราย อนุมัติ ๓ เรื่อง ๓ ราย

จากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุม พิจารณาเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และค่าทดแทนแก่จำเลย ดังนี้ กรณีผู้เสียหาย ๑๖ ราย งดจ่าย ๑ ราย ยกคำขอ ๕ ราย จ่าย ๑๐ ราย รวมเป็นเงิน ๓๗๙,๐๔๒.๙๕ บาท กรณีจำเลย ๑ ราย ยกคำขอComments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด