ดาวน์โหลด

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2013, หมวดหมู่ ดาวน์โหลด เข้าดู 48,140 ครั้ง

download

พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ระเบียบกระทรวง/ประกาศ
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2457 แก้ไขฉบับที่ 11  (คลิก)
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 12  (คลิก)
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  (คลิก)
- พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  (คลิก)
- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553  (คลิก)
- กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553  (คลิก)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548  (คลิก)
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ.2550  (คลิก)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552  (คลิก)
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555  (คลิก)
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙  (คลิก)
- ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คลิก)
คำสั่งกระทรวง
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 11/2555  ลงวันที่  16  มกราคม พ.ศ.2555  เรื่อง  แก้ไขคำสั่งยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และกลไกการปฏิบัติงาน  (คลิก)
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 159/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555  เรื่อง  การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่องเพิ่มเติม  จำนวน 5 แห่ง เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  (คลิก)
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 790/2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง  มอบอำนาจให้ยุติธรรมจังหวัด  (คลิก)
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 403/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557  เรื่อง  การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทาง สังคมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน  (คลิก)
- คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 18/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และจังหวัดชายแดนภาคใต้  (คลิก)
 อื่น ๆ
- โครงสร้างและภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล  (คลิก)
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระดับจังหวัด (ประจำปีงบประมาณ 2557)  (คลิก)
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)  (คลิก)
- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2555-2558   (คลิก)
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม-2558-2561  (คลิก)
- แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2558-2561  (คลิก)
- แผนพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557  (คลิก)
- ROAD-MAP กระทรวงยุติธรรม  (คลิก)
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  (คลิก)
- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2559  (คลิก)
- วารสารยุติธรรมสองแคว  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  (คลิก)
- วารสารยุติธรรมสองแคว  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2   (คลิก)
- วารสารยุติธรรมสองแคว  ประจำปี พ.ศ. 2557  (คลิก)
- วารสารยุติธรรมสองแคว  ประจำปี พ.ศ. 2559  (คลิก)
- วารสารยุติธรรมสองแคว  ประจำปี พ.ศ. 2562  (คลิก)
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556  (คลิก)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556  (คลิก)
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2556  (คลิก)
- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556  (คลิก)
- รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556  (คลิก)
- การจัดการความรู้ ประจำปี 2556  (คลิก)
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (คลิก)
- ข้อมูลคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 (คลิก)
คู่มือการปฎิบัตงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- ขั้นตอนการให้บริการตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ (คลิก)
- ขั้นตอนการให้บริการตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ (คลิก)
แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  (คลิก)
- คำร้องขอมีบัตร  (คลิก)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล  (คลิก)
- คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (แบบ ศยช.1-4)  (คลิก)
- แบบ ศยช.1 (แบบรายงานกรณีข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน)  (คลิก)
- แบบ ศยช.2 (แบบคำร้อง)  (คลิก)
- แบบ ศยช.3 (บันทึกการตกลงยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน)  (คลิก)
- แบบ ศยช.4 (บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท)  (คลิก)
หนังสือ / องค์ความรู้ / คู่มือ
- การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม   โดย ปกป้อง  ศรีสนิท  (คลิก)
- คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558  (คลิก)

 

 

 

 

 

 

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด