สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 2019, หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, คุ้มครองสิทธิ เข้าดู 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนรเสฏฐ์ ประกอบไวทยกิจ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก (จังหวัดตาก จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ซึ่งที่ประชุม พิจารณาเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และค่าทดแทนแก่จำเลย ดังนี้ กรณีผู้เสียหาย ๖๗ เรื่อง ยกคำขอ ๙ เรื่อง งดจ่าย ๑๕ เรื่อง ชะลอ ๔ เรื่อง จ่าย ๓๙ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๑,๕๑๓,๑๔๒.๗๕ บาท

 Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด