กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

  โพสเมื่อ: วันอังคาร 26 มีนาคม 2019, หมวดหมู่ แวดวงยุติธรรม เข้าดู 259 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การมอบโล่และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ประกอบด้วย

๑) การมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรงประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รางวัล

๒) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ รางวัล

๓) การมอบโล่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย

๔) การมอบโล่ ผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ รางวัล

และ ๕) การมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย จำนวน ๖ รางวัล

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงยุติธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในคดียาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. การให้บริการทำบัตรประชาชน โดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตหลักสี่ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล ด้วยการรับบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม โดยมียอดบริจาค รวมทั้งสิ้น ๒๘๒,๓๔๐ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยการยุติธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เร่งรัด ต้านภัยยาเสพติด บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ โดยมุ่งเน้นการทำงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล่ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคมเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ “Thailand ๔.๐” ในอนาคต เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี ในวันนี้และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรที่มีความ “ยุติธรรมก้าวไกล สังคมไทยเป็นสุข” และสามารถอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

 

ที่มา   :   https://www.moj.go.th/ministertalk/articles/639Comments are closed.

เรื่องที่น่าสนใจ
บทความล่าสุด