สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียน

 • เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแก่งโสภา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในสถานประกอบการ ณ บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย รวม ๑๕ ราย เป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน ๓ ราย
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างการรับรู้และให้บริการประชาชนด้านการอำนวยความยุติธรรม (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ในหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๙ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย รวม ๒๖ ราย
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ รวม

 • เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องละเมิด,เรียกค่าเสียหาย จำนวน ๑ ราย เรื่องกู้ยืมเงิน ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ กรณีขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) ข้อหาพยายามฆ่า ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ และขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย

 • เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องละเมิด, เรียกค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณี ผู้เสียหาย คดีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย

 • เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องละเมิด, เรียกค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณี ผู้เสียหาย คดีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ • กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘

 • ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การมอบโล่และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ๑) การมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรงประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รางวัล ๒) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ รางวัล ๓) การมอบโล่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย ๔) การมอบโล่ ผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม […]