สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.วัดโบสถ์ จัดกิจกรรม

 • เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม “ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา หมู่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และงานบริการของกระทรวงยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓๒ คน
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.บางระกำ

 • เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอบางระกำ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองหลวง หมู่ ๕ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน รวม ๓๙ คน
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.วัดโบสถ์ จัดกิจกรรม

 • เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดกิจกรรม “ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา หมู่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และงานบริการของกระทรวงยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓๒ คน
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๒

 • เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องขอรับรองบุตรจำนวน ๑ ราย และขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยข้พิพาทเรื่องมรดก ๑ ราย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ชน อินพิทักษ์ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙)
 • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ชน อินพิทักษ์ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) • กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังร่วม 15 หน่วยงาน

 • ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมี ๑๕ หน่วยงานเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง คือ กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งขาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงาน ป.ป.ส เพื่อร่วมดำเนินการป้องกัน ลดปัญหา รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจาก การใช้ยาเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม เพื่อไม่ให้กลับมามีอาการทางจิตซ้ำ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหา ที่ต้องเร่งบริหารจัดการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน […]