สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว

 • เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาบัว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอวังทอง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาวังทอง  และเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐
 • สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนฯ

 • เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการเข้าถึงการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงกฎหมาย และบริการต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้รับทราบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๒

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๒ ราย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องถูกฟ้องเพิกถอนห้างหุ้นส่วน จำนวน ๑ ราย และเรื่องการเช่าที่ดิน ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ ต่อ ๑๓   
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องฉ้อโกง ๑ ราย เรื่องแจ้งความเท็จ ๑ ราย เรื่องบังคับคดี ๑ ราย เรื่องพรากผู้เยาว์ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องฉ้อโกง ๑ ราย เรื่องแจ้งความเท็จ ๑ ราย เรื่องบังคับคดี ๑ ราย เรื่องพรากผู้เยาว์ และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙) • “กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 • ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบสรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ และร่างแผนบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. กรมศุลกากร กรมสรรพากร และสำนักงบประมาณ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ […]