สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชาติตระการ

 • เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชาติตระการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๖ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมออกบูธในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒

 • เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๒  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สร้างการรับรู้กฎหมาย โดยมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน จำนวน  ๑๘ ราย และรับปรึกษากฎหมาย
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.ทต.ไทรย้อย จัดกิจกรรม

 • เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไทรย้อย จัดกิจกรรม “ยุติธรรมชุมชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒ บ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และงานบริการของกระทรวงยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและงานบริการดังกล่าวได้อย่างสะดวก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมออกบูธและประชาสัมพันธ์งานบริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 • เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเรียกคืนการให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ “อป.มช.คุยข่าว”

 • เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผ่านรายการ “อป.มช. คุยข่าว” ออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 94.25 MHz. และความถี่ AM 1026 KHz. ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ดำเนินรายการโดย นายพรชัย จิตศรัณยูกุล ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคลินิกยุติธรรม
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ “อป.มช.คุยข่าว”

 • เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผ่านรายการ “อป.มช. คุยข่าว” ออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 94.25 MHz. และความถี่ AM 1026 KHz. ทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ดำเนินรายการโดย นายพรชัย จิตศรัณยูกุล ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคลินิกยุติธรรม