สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอบางระกำ

 • เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนิคมพัฒนา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุลา และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบแผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์
 • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

 • เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน สยจ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชัยนาม

 • เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชัยนาม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๓ คน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อีกทั้งซักซ้อมวิธีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ผ่านการสแกน QR Code
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 • เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องลักทรัพย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ  
 • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่

 • เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนรเสฏฐ์ ประกอบไวทยกิจ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก (จังหวัดตาก
 • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่

 • เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายนรเสฏฐ์ ประกอบไวทยกิจ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก (จังหวัดตาก • กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘

 • ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ การมอบโล่และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ๑) การมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรงประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รางวัล ๒) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ รางวัล ๓) การมอบโล่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย ๔) การมอบโล่ ผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม […]