สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศยช.ต.ชัยนาม อ.วังทอง

  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง โดยมีหัวข้อ ดังนี้ – การช่วยเหลือ โดยไม่ต้องร้องขอ (Justice Care) – การให้คำปรึกษากฎหมาย – การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ – การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ – การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ – การให้ความช่วยเหลือตาม
  • สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์

  • วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

  • วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการบังคับคดี คำพิพากษาในคดีอาญา ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

  • วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการบังคับคดี คำพิพากษาในคดีอาญา ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

  • วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการบังคับคดี คำพิพากษาในคดีอาญา ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ