สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศและเยี่ยมเยียนศยช.ในเขตอำเภอนครไทย

  • เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศ และเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรม มอบแผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือด้านงานยุติธรรม ผ่าน Application ภายใต้ชื่อ “Justice Care : ยุติธรรมสร้างสุข”
  • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

  • เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกิจกรรมดังนี้ บรรยาย หัวข้อ การยุติข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บรรยาย หัวข้อ การฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ กิจกรรม The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕

  • เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องค้ำประกัน ๑ ราย เรื่อง พ.ร.บ.ยาเสพติด ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๒ ราย กรณีจราจร ร่างกาย ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ 
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕

  • เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องค้ำประกัน ๑ ราย เรื่อง พ.ร.บ.ยาเสพติด ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๒ ราย กรณีจราจร ร่างกาย ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐ 
  • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕

  • เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องค้ำประกัน ๑ ราย เรื่อง พ.ร.บ.ยาเสพติด ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๒ ราย กรณีจราจร ร่างกาย ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐