สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมรับฟังการไกล่เกลี่ยของ ศยช.ทต.พันเสา อ.บางระกำ

 • เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ นำโดยว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง คณะกรรมกาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพันเสา กรณีการชำระหนี้เพื่อถอนหลักประกัน ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมตกลงกันได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 • เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดปรือกระเทียม ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน
 • สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนฯ

 • เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการเข้าถึงการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงกฎหมาย และบริการต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้รับทราบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องผิดสัญญาตามบันทึกข้อตกลง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๕ ๓๔๒๐ ต่อ ๑๓    โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนฯ

 • เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการเข้าถึงการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงกฎหมาย และบริการต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้รับทราบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนฯ

 • เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและการเข้าถึงการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางระกำ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบถึงกฎหมาย และบริการต่างๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนได้รับทราบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในการนี้ นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก • “กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

 • ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (คพส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ คพส. จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูล และระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เพื่อให้การดำเนินงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนามมีความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง […]