สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สยจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ ร่วมกับศยช.ทต.เนินกุ่ม อ.เนินมะปราง

 • วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม  ลงพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.เนินมะปราง ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือดำเนินคดี เรื่องผิดสัญญาซื้อขาย จำนวน ๓๐ ราย
 • สยจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 • วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดย่านใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และให้คำปรึกษากฎหมาย
 • สยจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

 • วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น ๒ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งได้ฟังรับบรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) และการใช้งานเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) โดยทีมวิทยากรแพทย์และพยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร    
 • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

 • วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการขับไล่, รื้อถอน ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีเพศ ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑  ในวันและเวลาราชการ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

 • วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือดำเนินคดี เรื่องแบ่งทรัพย์มรดก ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีชีวิต (ถูกทำร้าย) ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑ 
 • สยจ.พิษณุโลก เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนเทศบาลตำบลนครไทยฯ

 • วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครไทย นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน”  “แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรม” และกิจกรรม เกม The Choice (ทางเลือก ทางรอด) ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เรื่อง “ป้านิ่ม รวยทางลัด” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 • สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๒

 • วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือดำเนินคดี เรื่องแบ่งทรัพย์มรดก ๑ ราย และให้ความช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีชีวิต (ถูกทำร้าย) ๑ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอปรึกษากฎหมาย  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ  ขอรับความช่วยเหลือจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โทร ๐ ๕๕๒๔ ๓๔๒๐  โทรสาร ๐๕๕๒๔ ๓๔๒๑